Nødnett

Visste du at...

  • Nødnett gir økt sikkerhet for beredskaps- og innsatspersonell, og bidrar til et tryggere og mer robust samfunn.
  • Nødnett åpner for internasjonalt samarbeid og samhandling på tvers av landegrenser.
  • Både i det daglige og i en krisesituasjon kan god dekning være avgjørende for muligheten til å yte en fullgod tjeneste og redde liv og helse.
  • Det er strenge krav til dekning i Nødnett for å dekke nød- og beredskapsaktørenes behov.
  • Nødnett gir bedre personellsikkerhet og mer effektiv ressursbruk i etatene.
  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.
  • Nødnett er robust og fungerer uavhengig av kommersielle mobilnett.
  • Flyttbare basestasjoner kan brukes der det ikke kan etableres fast dekning
  • Nødnett baseres på den europeiske standarden TETRA, og radiofrekvensene ligger i 380-400 MHz båndet.
  • I vurderingen av plassering av basestasjoner skal det blant annet tas hensyn til dekning, naturmangfold, kulturminner og bebyggelse.

Twitter

1.0.170.679