Forside

Denne nettsiden benytter seg av cookies. Finn mer informasjon her.

Visste du at...

  • Siden Nødnett baserer seg på TETRA, som er en åpen standard, benytter man radioterminaler fra ulike leverandører.

  • Nødnett baseres på den europeiske standarden TETRA, og radiofrekvensene ligger i 380-400 MHz båndet.

  • Kjernebrukere av Nødnett er de tre nødetatene brann, politi og helse. Disse etatene bruker radiosambandet som en viktig innsatsfaktor i sitt daglige arbeid.

  • Nødnett gir en klar styrking av beredskapen og krisehåndteringen gjennom å operere på samme kommunikasjonsplattform.

  • Nødnett bidrar til at etatenes radiosamband tilfredsstiller operative og sikkerhetsmessige krav.

  • Nødnett gir bedre personellsikkerhet og mer effektiv ressursbruk i etatene.

  • Det er strenge krav til dekning i Nødnett for å dekke nød- og beredskapsaktørenes behov.

  • TETRA er overveiende valgt som standard for nødkommunikasjon i Europa, og våre naboland Danmark, Finland og Sverige baserer sin nødkommunikasjon på TETRA-samband.

  • Nødnett dekker 86 prosent av landets areal og nær 100 prosent av befolkningen.

  • Siden Nødnett baserer seg på TETRA, som er en åpen standard, benytter man radioterminaler fra ulike leverandører.

Twitter